Hướng dẫn tham gia Sự Kiện Boss Attack

Tham gia Sự Kiện Boss Attack ( Binh Đoàn Pháp Sư )

Sự Kiện Boss Attack ( Binh Đoàn Pháp Sư )
Địa Điểm : Devias - 4 đi xuống 1 chút

Nhiệm Vụ : Tìm và Tiêu diệt Binh Đoàn Pháp Sư

Phần thưởng : Jewels ( bless , soul , chaos , cres , đá tạo hóa , đá nguyên thủy , đá hộ mệnh cụm 10v/cụm ), Zen= 300m